นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื้อหาข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Expertgel อีกเช่นเคย!

Expertgel (https://expertgel.com/; ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการโดยบริษัท และมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์นี้และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อสมาชิกทำการลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์นี้หรือเริ่มใช้บริการของเรา ถือว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดในข้อตกลงนี้ และยอมรับเนื้อหาและรายการบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

一、 บริการสำหรับสมาชิก
เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงการให้บริการทุกเมื่อ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการดังกล่าวจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ และเราจะไม่แจ้งเตือนสมาชิกแต่อย่างใด ขอให้สมาชิกตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอยู่เสมอ การใช้บริการต่อไปของสมาชิกหลังจากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นถือว่าสมาชิกได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวและยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาธารณะและกฎเกณฑ์และแนวทางของอินเทอร์เน็ตในระดับสากล

ห้ามทำลาย รบกวน หรือบุกรุกข้อมูล ฟังก์ชัน หรือระบบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือวิธีการปรับเปลี่ยนของข้อตกลงการให้บริการดังกล่าว หรือไม่ยอมรับข้อตกลงใด ๆ คุณควรหยุดใช้บริการทันที

ผู้ใช้งานตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสาธารณะและกฎเกณฑ์และแนวทางของอินเทอร์เน็ตในระดับสาก
หากไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือวิธีการปรับเปลี่ยนของข้อตกลงการให้บริการดังกล่าวหรือไม่ยอมรับข้อตกลงใด ๆ สมาชิกควรหยุดใช้บริการทันที

หากคุณยังไม่ถึงอายุ 20 ปี โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้และตกลงกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลร่วมก่อนดำเนินการซื้อสินค้าต่อไป คุณและผู้แทนทางกฎหมายหรือผู้ดูแลร่วมยอมรับว่าการซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันและรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมจากผู้แทนทางกฎหมายหรือผู้ดูแลร่วม

二、 บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และความปลอดภัยของสมาชิก
เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัย ทางเว็บไซต์จะใช้ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้กรอกเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสมัครสมาชิกเป็นบัญชีผู้ใช้งาน และคุณจะต้องกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบในลักษณะการระบุตัวตนส่วนบุคคล คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัวของคุณตามความต้องการเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

คุณยินยอมที่จะดูแลรักษาบัญชีและรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อดังต่อไปนี้: ไม่เปิดเผยบัญชีและรหัสผ่านให้กับบุคคลที่สาม ไม่แชร์บัญชีและรหัสผ่านกับผู้อื่น ออกจากระบบเว็บไซต์เมื่อไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา เว้นแต่กรณีที่มีหลักฐานให้เห็นว่าบุคคลที่สามทำการใช้งานผิดกฎหมาย คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานที่เกิดขึ้นด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ และไม่สามารถปฏิเสธการทำธุรกรรมได้โดยอ้างว่ามีการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่าน為คุณต้องประกาศและรับประกันว่าข้อมูลพื้นฐานที่คุณกรอกในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นได้ หากคุณให้ข้อมูลผิดหรือเท็จจริงในการลงทะเบียน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณและปฏิเสธให้คุณใช้บริการของบริษัท

หากบัญชีของคุณถูกปลอมแปลงหรือถูกขโมย คุณควรแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะช่วยในการระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการใช้งานต่อไป และให้คุณสามารถร้องขอการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อใช้งานอีกครั้งหลังจากการตรวจสอบปัญหาการใช้บัญชีของคุณ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อโฆษณาหรือกิจกรรมโปรmotion หากคุณใช้ลิงก์เหล่านั้นเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น นั่นไม่ใช่เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ คุณต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวว่ามีการปกป้องสิทธิ์ของคุณเพียงพอหรือไม่ ก่อนตัดสินใจที่จะใ

三、 นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้
ในทุกครั้งที่ท่านทำธุรกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการและการตลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผิดกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจะมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สามที่อ้างว่าได้รับการละเมิดสิทธิของตนและมีเอกสารทางกฎหมายจากหน่วยงานดังกล่าว:

ตามคำขอจากหน่วยงานตำรวจสอบหรือศาลตามกระบวนการตามกฎหมาย
เพื่อความเร่งด่วนในการปกป้องสิทธิของลูกค้าอื่น ๆ หรือบุคคลที่สามทางกฎหมาย
เพื่อรักษาการทำงานปกติของระบบบริการสมาชิก
เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริการการเงิน、การขนส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นจากพันธมิตรหรือบริษัทคู่ค้า
ผู้ใช้งานทำการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลหรือข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้เว็บไซต์
สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ตาม《กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล》ได้ : ขอข้อมูล ขอเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ขอเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดยให้มีเอกสารอธิบายเพียงพอ ขอให้หยุดการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สมาชิกปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของสมาชิก

四、 สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: งานสร้าง, ภาพถ่าย, ไฟล์, ข้อมูล, การถ่ายภาพสินค้า, ภาพวาดศิลปะ, โครงสร้างเว็บไซต์, การออกแบบโปรแกรม, รูปแบบการออกแบบเว็บเพจ, เครื่องหมายการค้า, ตราสัญลักษณ์อื่น ๆ คือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการครอบครองโดยบริษัทหรือผู้มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายสิทธิบัตร, กฎหมายความลับการค้า, และกฎหมายการค้าเทียบเท่า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์จากบริษัทหรือผู้มีสิทธิ์ล่วงหน้า ใครก็ตามที่ใช้งานอ้างอิงหรือทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเกี่ยวข้องกับความผิดหรือความผิดกฎหมาย

五、 การส่งข้อมูลสินค้า
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการและการส่งอีเมล์และ EDM
สมาชิกยินยอมว่าเว็บไซต์นี้มีขอบเขตของบริการที่มีความเหมาะสม และเว็บไซต์นี้สามารถเพิ่ม ลด แก้ไข หรือยุติรายการหรือเนื้อหาของบริการที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการธุรกิจและสถานการณ์จริง โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

สมาชิกยินยอมว่าเว็บไซต์นี้อาจเพิ่ม แก้ไข หรือยุติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแจ้งให้สมาชิกทราบ สมาชิกยินยอมให้เว็บไซต์นี้ส่งจดหมายข่าวหรือข้อมูลสินค้า (EDM) ไปยังบัญชีอีเมลที่สมาชิกลงทะเบียนไว้

เมื่อสมาชิกได้รับข้อความแล้วแสดงถึงการปฏิเสธการรับข้อมูลการตลาด ทางเว็บไซต์จะหยุดส่งข้อความการตลาดต่อไป
六、 การชำระเงินที่ปลอดภัย
ว็บไซต์นี้ใช้บริการร่วมกับองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ยอมรับสูงสุดในประเทศ (ช่องทางการชำระเงินชื่อ “Green World Technology”) เพื่อให้คุณได้รับการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ
การสิ้นสุดการให้บริการและคำชี้แจงความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ใช้วิธีและเทคโนโลยีที่ถือว่ามีความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสามารถยอมรับได้ทั่วไปเพื่อรักษาการทำงานปกติของบริการนี้ แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่มีหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีหน้าที่ชดเชยหรือคืนเงินเกี่ยวกับความเสียหายโดยตรงหรืออ้อมค้อมที่เกิดขึ้น:

เมื่อทำการย้ายที่ตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
ในกรณีที่ผู้ใช้มีการละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการ
เนื่องจากการขัดข้องหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบริการเน็ตเวิร์กหรือบริษัทเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถนำมาเรียกเก็บผิดชอบได
สิ่งที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้บริการหยุดหรือขัดขวาง

สิ่งที่ไม่อยู่ในควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ข้อมูลบริการแสดงผลไม่ถูกต้อง ถูกปลอมแปลง ถูกแก้ไข ลบหรือถูกเอาออก หรือทำให้ระบบหยุดทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

สาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถประมาทได้และทำให้บริการหยุดหรือขัดขวาง

เมื่อบริษัทฯ ทราบถึงการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องที่อาจทำให้เกิดการหยุดชั่วคราวหรือสิ้นสุดบริการ บริษัทฯ จะประกาศในเว็บไซต์อย่างเหมาะสมก่อนเกิดสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ทราบล่วงหน้า

七、 การกระทำทางการค้า

เมื่อสมาชิกใช้บริการนี้ในการทำธุรกรรม ควรปฏิบัติตามกลไกการยืนยันจำนวนสินค้าและราคาที่เว็บไซต์นี้ให้บริการ

สมาชิกยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการนี้ ก่อนที่เว็บไซต์นี้จะแจ้งให้ทราบถึงการยืนยันการทำธุรกรรม ทางเว็บไซต์ยังคงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำสั่งซื้อหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้า หลังจากที่สมาชิกได้ส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์นี้ ระบบจะส่งออกเอกสารยืนยันการรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ แต่เอกสารนี้ไม่ใช่การยืนยันคำสั่งซื้อ ว่าการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือไม่ เว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หากสินค้าหรือบริการในคำสั่งซื้อมีเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลสเปกสินค้า คำอธิบายสินค้า และรูปภาพ) เว็บไซต์ยังสามารถปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ภายใน 2 วันทำการหลังจากที่คำสั่งซื้อถูกส่ง

หากสมาชิกทำการคืนสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือมีการกระทำใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้ถือว่าไม่เหมาะสมและสร้างความรำคาญหรือความเสีย
ปฏิเสธหรือยุติการใช้งานของสมาชิก
สมาชิกยินยอมว่าเว็บไซต์นี้สามารถยุติการใช้รหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี) หรือบริการนี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) ของสมาชิกโดยอ้างอิงถึงเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ซึ่งอาจรวมถึง การใช้งานไม่เพียงพอหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการที่ระบุไว้ในข้อความหรือจิตวิญญาณของบริการ หรือการลบข้อมูล “เนื้อหาสมาชิก” ในบริการนี้และสามารถลบได้ นอกจากนี้ สมาชิกยินยอมว่าหากการใช้บริการนี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) ถูกยุติ เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามใด ๆ อื่นๆ

八、 ความถูกต้อง กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาลที่มีอำนาจของข้อตกลงนี้
ใบตกลงนี้มีผลในข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ไม่ถูกต้องจะไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อตกลงอื่น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบริษัทควรปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้และประกาศหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับได้ หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและรายงานต่อทีมบริการลูกค้าตามวิธีการติดต่อที่ระบุในเว็บไซต์นี้
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบริษัทควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของอินเทอร์เน็ตและกฎหมายของสาธารณรัฐจีนและประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขสัญญาของบริษัทที่ยังไม่สมบูรณ์หรือข้อความใด ๆ ที่ไม่เพียงพอจะถูกแก้ไขด้วยความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมและหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาคุย ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่น คู่สัญญาตกลงว่าศาลที่เป็นศาลท้องถิ่นในเมืองไทเปทางไต้หวันจะเป็นศาลที่รับฟังคดีในศาลภาคแรก